ข้อมูลงานการขออยู่ต่อตามมาตรา 15 (ทูต,ราชการ)

ลำดับ รายการ เปิด
1 การขออยู่ต่อตามมาตรา 15 (ทูต,ราชการ) – กรณีเป็นบุคคลในคณะผู้แทนทางทูต คลิก
2 การขออยู่ต่อตามมาตรา 15 (ทูต,ราชการ) – กรณีเป็นพนักงานหรือลูกจ้างฝ่ายกงสุล คลิก
3 การขออยู่ต่อตามมาตรา 15 (ทูต,ราชการ) – กรณีเป็นบุคคลซึ่งรัฐบาลต่างประเทศโดยความเห็นชอบของรัฐบาลไทยให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจในราชอาณาจักร คลิก
4 การขออยู่ต่อตามมาตรา 15 (ทูต,ราชการ) – กรณีเป็นบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจในราชอาณาจักรตามความตกลงที่รัฐบาลไทยได้ทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ คลิก
5 การขออยู่ต่อตามมาตรา 15 (ทูต,ราชการ) – กรณีเป็นหัวหน้าสำนักงาน หรือพนักงาน หรือผู้เชี่ยวชาญ หรือบุคคลอื่น ซึ่งไดรับแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ฯ คลิก
6 การขออยู่ต่อตามมาตรา 15 (ทูต,ราชการ) – กรณีเป็นคู่สมรส หรือบุตรซึ่งอยู่ในความอุปการะและเป็นส่วนแห่งครัวเรือน คลิก
7 การขออยู่ต่อตามมาตรา 15 (ทูต,ราชการ) – กรณีเป็นคนรับใช้ส่วนตัว คลิก
8 การขออยู่ต่อตามมาตรา 15 (ทูต,ราชการ) – รายละเอียด คลิก
9 การขออยู่ต่อตามมาตรา 15 (ทูต,ราชการ) – กรณีขอเข้ามาเพื่อการลงทุน คลิก
10 การขออยู่ต่อตามมาตรา 15 (ทูต,ราชการ) – กรณีขอเข้ามาเพื่อทำงาน คลิก
11 การขออยู่ต่อตามมาตรา 15 (ทูต,ราชการ) – กรณีเพื่อให้หรืออยู่ในความอุปการะของบุคคลผู้มีสัญชาติไทย คลิก
12 การขออยู่ต่อตามมาตรา 15 (ทูต,ราชการ) – กรณีเพื่อให้หรืออยู่ในความอุปการะของผู้ที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรแล้ว คลิก
13 การขออยู่ต่อตามมาตรา 15 (ทูต,ราชการ) – กรณีขอเข้าเป็นผู้เชี่ยวชาญ คลิก