การขออยู่ต่อทั้งหมด

ลำดับ รายการ เปิด
1 การขออยู่ต่อ – กรณีมีเหตุจำเป็นทางธุรกิจ คลิก
2 การขออยู่ต่อ – กรณีมีเหตุจำเป็น จะต้องอยู่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวง ทบวง กรมที่เกี่ยวข้อง คลิก
3 การขออยู่ต่อ – กรณีมีเหตุจำเป็นจะต้องอยู่ปฏิบัติงานในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ คลิก
4 การขออยู่ต่อ – กรณีเพื่อการท่องเที่ยว คลิก
5 การขออยู่ต่อ – กรณีเพื่อการลงทุน คลิก
6 การขออยู่ต่อ – กรณีเป็นครู หรืออาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญในสถานศึกษาของรัฐ คลิก
7 การขออยู่ต่อ – กรณีเป็นครู หรืออาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญในสถานศึกษาของเอกชน คลิก
8 การขออยู่ต่อ – การขออยู่ต่อ – กรณีเพื่อศึกษาในสถานศึกษาของรัฐ คลิก
9 การขออยู่ต่อ – กรณีเพื่อศึกษาในสถานศึกษาของเอกชน คลิก
10 การขออยู่ต่อ – กรณีเพื่อฝึกสอน หรือค้นคว้าวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัย คลิก
11 การขออยู่ต่อ – กรณีเป็นครอบครัวของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อศึกษาในสถานศึกษา คลิก
12 การขออยู่ต่อ – กรณีปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชน คลิก
13 การขออยู่ต่อ – กรณีศึกษาพระพุทธศาสนา หรือปฏิบัติศาสนกิจ คลิก
14 การขออยู่ต่อ – กรณีเผยแพร่ศาสนา คลิก
15 การขออยู่ต่อ – กรณีเป็นช่างฝีมือ หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์การพยาบาล หรือสาขาวิชาชีพต่าง ๆ เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับคนไทย คลิก
16 การขออยู่ต่อ – กรณีเพื่อติดตั้ง หรือซ่อมแซมเครื่องจักร อากาศยาน หรือเรือเดินทะเล คลิก
17 การขออยู่ต่อ – กรณีเป็น นักแสดง นักร้อง นักดนตรีประจำโรงแรม หรือประจำบริษัทที่ประกอบธุรกิจบันเทิงในประเทศไทย คลิก
18 การขออยู่ต่อ – กรณีเป็นครอบครัวของผู้มีสัญชาติไทย คลิก
19 การขออยู่ต่อ – กรณีเป็นครอบครัวของผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร คลิก
20 การขออยู่ต่อ – กรณีเป็นครอบครัวของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว คลิก
21 การขออยู่ต่อ – กรณีมีเหตุจำเป็นจะต้องอยู่ปฏิบัติงานในองค์การกุศลสาธารณะ องค์การเอกชนต่างประเทศ มูลนิธิฯ คลิก
22 การขออยู่ต่อ – กรณีใช้ชีวิตในบั้นปลาย คลิก
23 การขออยู่ต่อ – กรณีเพื่อเยี่ยมญาติหรือกลับภูมิลำเนาเดิมของผู้เคยมีสัญชาติไทย หรือของผู้ที่มีบิดาหรือมารดาเป็นบุคคลสัญชาติไทยหรือเคยมีสัญชาติไทย คลิก
24 การขออยู่ต่อ – กรณีเพื่อเยี่ยมคู่สมรสหรือเยี่ยมบุตรซึ่งมีสัญชาติไทย คลิก
25 การขออยู่ต่อ – กรณีเพื่อรับการรักษาพยาบาล หรือการพักฟื้น หรือเพื่อดูแลผู้ป่วย คลิก
26 การขออยู่ต่อ – กรณีเพื่อการดำเนินคดีหรือดำเนินกระบวนพิจารณาอันเกี่ยวกับคดี คลิก
27 การขออยู่ต่อ – กรณีปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจให้แก่ส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือสถานทูต หรือสถานกงสุล หรือองค์การระหว่างประเทศ คลิก
28 การขออยู่ต่อ – กรณีมีเหตุจำเป็นโดยมีสถานทูต หรือสถานกงสุล ให้การรับรองและร้องขอ คลิก
29 การขออยู่ต่อ – กรณีเพื่อพิสูจน์สัญชาติ คลิก
30 การขออยู่ต่อ – กรณีเป็นนักแสดง นักร้อง นักดนตรี ผู้ควบคุมการแสดง ตลอดจนผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการแสดงเพื่อการบันเทิง หรือมหรสพ โดยมาเปิดการแสดงเป็นครั้งคราว คลิก
31 การขออยู่ต่อ – กรณีเป็นผู้ควบคุมพาหนะและคนประจำพาหนะที่เข้ามายังท่าสถานี หรือท้องที่ในราชอาณาจักรและยังไม่สามารถเดินทางออกนอกราชอาณาจักรได้ คลิก
32 การขออยู่ต่อ – กรณี BOI , การนิคม , กรมเชื้อเพลิง รับรอง คลิก
33 การขออยู่ต่อ – กรณีเข้ามาประจำสำนักงานผู้แทน คลิก
34 การขออยู่ต่อ – กรณีเป็นสื่อมวลชน ที่ได้รับการอนุญาตจากทางราชการ คลิก
35 การขออยู่ต่อ – กรณีเพื่อธุรกิจ/สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค คลิก
36 การขออยู่ต่อ – กรณีสามีไทย คลิก
37 การขออยู่ต่อ – กรณีอุปการะภรรยาไทย คลิก
38 การขออยู่ต่อ – กรณีอุปการะบุตรไทย คลิก
39 การขออยู่ต่อ – กรณีเป็นนักกีฬาฟุตบอล หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านกีฬาอาชีพ คลิก