ข้อมูลบริการงานใบสำคัญถิ่นที่อยู่

ลำดับ รายการ เปิด
1 ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ – การขอรับใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.15) คลิก
2 ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ – การขอรับใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.16) คลิก
3 ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ – การขอรับใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.17) กรณีไม่มีที่ว่างหรือชำรุด คลิก
4 ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ – การขอรับใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.17) กรณีสูญหาย คลิก
5 ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ – การสลักหลังแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรและกลับเข้ามาอีก คลิก
6 ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ – การขอถอนสลักหลังหลังแจ้งออกฯ คลิก
7 ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ – การขอรับการตรวจลงตราประเภทคนเข้าเมืองนอกกำหนดจำนวนคนต่างด้าว คลิก
8 ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ – การขอตรวจลงตราย้อนหลัง คลิก
9 ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ – การขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายการต่างๆ ในใบสำคัญถิ่นที่อยู่หรือใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่ คลิก