งานขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ลำดับ รายการ เปิด
1 คำแนะนำ และรายละเอียดสำหรับการยื่นคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร คลิก
2 เอกสารประกอบการขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร คลิก
3 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม – แบบคำขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (ตม.9) คลิก
4 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม -ข้อมูลบุคคล คลิก
5 ตัวอย่าง -ใบรับรองแพทย์ คลิก
6 ตัวอย่าง – หนังสือขอตรวจสอบประวัติการทำงาน คลิก
7 ตัวอย่าง – หนังสือรับรองเงินเดือน คลิก
8 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม – แผนที่แสดงสถานที่พำนักอาศัยและสถานที่ทำงาน คลิก