ติดต่อ ศูนย์บริการ One Stop Service (กม.พิเศษ และ BOI)

ศูนย์บริการ One Stop Service (กม.พิเศษ และ BOI) เปิดรับบัตรคิวตั้งแต่ เวลา 08.30 น.-15.30 น. ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ยังคงให้บริการในเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 1111

กองกำกับการ 3 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 (แผนที่)
สำนักงาน อาคารจัตุรัสจามจุรี (ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน)

สามารถติดต่อขอรับบริการ :
– งานขออยู่ในราชอาณาจักร
– งานรับแจ้งที่พักอาศัย 90 วัน
– งานขอรับการตรวจลงตรา
– งานขอกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก Re-Entry

โดยให้บริการเสร็จสิ้น ณ จุดเดียว (One Stop Service) สำหรับกฎหมายพิเศษ ดังนี้ :

 • กฎหมายคนเข้าเมือง
 • กฎหมายว่าด้วยการปิโตรเลียม
 • กฎหมายว่าด้วยการลงทุน
 • กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

ประเภทของคนต่างด้าวที่มารับบริการที่ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงานฯ 

คนต่างด้าวผู้ซึ่งมีสิทธิจะยื่นคำขอฯ ใช้บริการที่ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน มีดังนี้.-  

 1. คนต่างด้าวซึ่งเป็นนักลงทุน ผู้บริหาร หรือผู้ชำนาญการ และบิดามารดา คู่สมรสหรือบุตร ซึ่งอยู่ในความอุปการะและเป็นส่วนแห่งครัวเรือน 
 2. คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาประจำสำนักงานผู้แทนของนิติบุคคลต่างประเทศในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ หรือสำนักงานภูมิภาคของบริษัทข้ามชาติ และบิดามารดา คู่สมรส หรือบุตร ซึ่งอยู่ในความอุปการะและเป็นส่วนแห่งครัวเรือน 
 3. คนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้บริหาร ผู้ชำนาญการ หรือผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งได้รับสิทธิ พิเศษตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน และกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคู่สมรสหรือบุตร ซึ่งอยู่ในความอุปการะ 
 4. คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการและบิดามารดา คู่สมรส หรือบุตรซึ่งอยู่ในความอุปการะและเป็นส่วนแห่งครัวเรือน 
 5. คนต่างด้าวซึ่งเป็นนักวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบิดามารดา คู่สมรส หรือบุตร ซึ่งอยู่ในความอุปการะและเป็นส่วนแห่งครัวเรือน 
 6. คนต่างด้าวซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของสาขาธนาคารต่างประเทศ สำนักงานวิเทศ ธนกิจของธนาคารต่างประเทศ และสำนักงานผู้แทนของธนาคารต่างประเทศ ซึ่งได้รับการรับรองจากธนาคารแห่งประเทศไทย และบิดามารดา คู่สมรส หรือบุตร ซึ่งอยู่ในความอุปการะและเป็นส่วนแห่งครัวเรือน 
 7. คนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และบิดามารดา คู่สมรส หรือบุตรซึ่งอยู่ในความอุปการะและเป็นส่วนแห่งครัวเรือน 
 8. คนต่างด้าวซึ่งปฏิบัติงานประจำสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค และบิดามารดา คู่สมรส หรือบุตรซึ่งอยู่ในความอุปการะและเป็นส่วนแห่งครัวเรือน 
 9. คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาทำงานตามพันธกรณีที่รัฐบาลทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ 
 10. คนต่างด้าวตามที่รัฐมนตรีกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

หมายเหตุ : คนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้บริหาร หรือผู้ชำนาญการ ต้องปฏิบัติในนิติบุคคล ที่มีทุนจดทะเบียนชำระเต็มมูลค่าหรือทุนดำเนินการไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาท 

 

ศูนย์บริการ One Stop Service (กม.พิเศษ และ BOI)
อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 18 เลขที่ 319 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  10330
 • โทรศัพท์ 0-2209-1100    แฟกซ์ 0-2209-1193
 • เปิดทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

 
การเดินทาง
วิธีที่ 1 โดยรถโดยสารประจำทาง
 • ได้แก่
  สาย 4, 16, 21, 25, 29, 34, 36, 40, 45, 47, 50, 67, 93, 113, 141, 163, 172, 501
   
วิธีที่ 2 โดยรถไฟฟ้า
 • รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) –  ลงที่สถานีสามย่าน ทางออกประตู 2 (อาคารจัตุรัสจามจุรี อยู่ติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน)
 • รถไฟฟ้าลอยฟ้า (BTS) – ลงที่สถานีศาลาแดง เดินเท้าไปยังถนนพระราม 4 ไปทางแยกสามย่าน ก่อนถึงแยกที่สอง
  อาคารจัตุรัสจามจุรี จะอยู่ด้านขวามือติดกับรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีสามย่าน
วิธีที่ 3 โดยพาหนะส่วนตัว
 • เดินทางโดยพาหนะส่วนตัว หรือรถรับจ้างเหมาคัน (TAXI) ตามเส้นทาง ถนนพญาไท จากห้างมาบุญครอง และผ่านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปแยกสามย่าน อาคารจัตุรัสจามจุรีจะอยู่ด้านซ้ายมือของทางแยก
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 12.00 และ 13.00 – 16.30 น.
ปิดทำการ เสาร์ -อาทิตย์ และ วันหยุดราชการ