ตอบคำถามที่ถามบ่อย

ขั้นตอนการดำเนินการ หลักเกณฑ์เงื่อนไขและเอกสารที่ใช้ประกอบการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรแต่ละประเภท

 1. งานในบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วน 
 2. งาน เกี่ยวกับการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจาก กระทรวง ทบวง กรมที่เกี่ยวข้อง
 3. งาน ในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 4. เพื่อการท่องเที่ยว
 5. เพื่อการลงทุน
 6. เพื่อเป็นครู หรืออาจารย์หรือ ผู้เชี่ยวชาญในสถานศึกษาของรัฐ
 7. เพื่อเป็นครู หรืออาจารย์หรือ ผู้เชี่ยวชาญในสถานศึกษาของเอกชน
 8. เพื่อศึกษาในสถานศึกษาของรัฐ
 9. เพื่อกรณีผู้ลงทุนไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท
 10. เพื่อฝึกสอน หรือค้นคว้าวิจัยใน สถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัย
 11. เป็นครอบครัวของคนต่างด้าวที่ ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการ ชั่วคราวเพื่อศึกษาในสถานศึกษา 
 12. เพื่อปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชน
 13. เพื่อศึกษาพระพุทธศาสนา หรือ ปฏิบัติศาสนกิจ
 14. เพื่อเผยแพร่ศาสนา
 15. เพื่อเป็นช่างฝีมือ หรือเป็น ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาชีพต่าง ๆ เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้ กับคนไทย
 16. เพื่อติดตั้ง หรือซ่อมแซม เครื่องจักร อากาศยาน หรือเรือเดินทะเล
 17. เป็นนักแสดง นักร้อง นักดนตรี ประจำโรงแรม หรือประจำบริษัทที่ประกอบ ธุรกิจบันเทิงในประเทศไทย
 18. เป็นครอบครัวของผู้มีสัญชาติ ไทย
 19. เป็นครอบครัวของผู้มีถิ่นที่อยู่ใน ราชอาณาจักร
 20. เป็นครอบครัวของคนต่างด้าวที่ ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการ ชั่วคราว
 21. อยู่ปฏิบัติงาน ในองค์การกุศลสาธารณะ องค์การเอกชน ต่างประเทศ มูลนิธิ สมาคม หอการค้า ต่างประเทศ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หรือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 22. เพื่อเยี่ยมญาติหรือกลับภูมิลำเนา เดิมของผู้เคยมีสัญชาติไทย หรือของผู้ที่มี บิดาหรือมารดาเป็นบุคคลสัญชาติไทยหรือ เคยมีสัญชาติไทย
 23. ชีวิตในบั้นปลาย
 24. เพื่อเยี่ยมคู่สมรสหรือเยี่ยมบุตร ซึ่งมีสัญชาติไทย
 25. เพื่อรับการรักษาพยาบาล หรือ การพักฟื้น หรือเพื่อดูแลผู้ป่วย
 26. เพื่อการดำเนินคดีหรือดำเนิน กระบวนพิจารณาอันเกี่ยวกับคดี
 27. หรือภารกิจให้แก่ ส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือสถานทูต หรือ สถานกงสุล หรือองค์การระหว่างประเทศ
 28. จำเป็นโดยมีสถานทูต หรือ สถานกงสุล ให้การรับรองและร้องขอ
 29. เพื่อพิสูจน์สัญชาติ
 30. เป็นนักแสดง นักร้อง นักดนตรี ผู้ควบคุมการแสดง ตลอดจนผู้มีหน้าที่ เกี่ยวข้องกับการแสดงเพื่อการบันเทิง หรือ มหรสพ โดยมาเปิดการแสดงเป็นครั้งคราว
 31. เป็นผู้ควบคุมพาหนะและ คนประจำพาหนะที่เข้ามายังท่าสถานี หรือ ท้องที่ในราชอาณาจักรและยังไม่สามารถ เดินทางออกนอกราชอาณาจักรได้
 32. B.O.I. , การนิคมฯ , กรมเชื้อเพลิง รับรอง
 33. เข้ามาประจำสำนักงานผู้แทนของนิติบุคคลต่างประเทศในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ สำนักงานภูมิภาคของบริษัทข้ามชาติ และสำนักงานสาขา
 34. สื่อมวลชน โดยได้รับการอนุญาตจากทางราชการ
 35. ติดตามครอบครัว
 36. เพื่อธุรกิจ/สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค ( ปีแรก/ปีถัดไป )
 37. เป็นบุคคลในคณะผู้แทนทางทูต 
 38. เป็นพนักงานหรือลูกจ้างฝ่ายกงสุล
 39. เป็นบุคคลซึ่งรัฐบาลต่างประเทศโดยความเห็นชอบของรัฐบาลไทยให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจในราชอาณาจักร 
 40. เป็นบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจในราชอาณาจักรตามความตกลงที่รัฐบาลไทยได้ทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ 
 41. เป็นหัวหน้าสำนักงาน หรือพนักงาน หรือผู้เชี่ยวชาญ หรือบุคคลอื่น ซึ่งไดรับแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจในราชอาณาจักรไทย ตามความตกลงที่รัฐบาลไทย ได้ทำไว้กับองค์การ หรือทบวงการระหว่างประเทศ
 42. เป็นคู่สมรส หรือบุตรซึ่งอยู่ในความอุปการะและเป็นส่วนแห่งครัวเรือน
 43. เป็นคนรับใช้ส่วนตัว

การขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา

 1. เพื่อทำงานในบริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด(รหัส B)
 2. เพื่อทำงานในมูลนิธิ (รหัส O)
 3. เพื่อดูแลบุตรซึ่งกำลังศึกษาในประเทศไทย (รหัส O)
 4. เพื่อศึกษา รหัส ED
 5. เพื่อการลงทุนไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รหัส B
 6. เพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจในครอบครัวของคนต่างด้าว ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในบริษัท หรือ หจก. รหัส O
 7. เพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจในครอบครัวของคนต่างด้าว ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นครู/อาจารย์ในราชอาณาจักร รหัส O
 8. เพื่อศึกษาธรรมะ และปฏิบัติธรรม (รหัส R)
 9. เพื่อใช้ชีวิตบั้นปลาย อายุ 50 ปี (รหัส O)
 10. เพื่อให้หรือรับความอุปการะจากบุคคลสัญชาติไทยหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (รหัส O)
 11. เพื่อเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา (รหัส O)
 12. เพื่อเป็นอาจารย์ รหัส B

การสลักหลังแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรและกลับเข้ามาอีก

เอกสารประกอบที่ต้องใช้ 
๑. แบบฟอร์ม ตม.๑๓
๒. หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง
๓. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่หรือใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่
๔. ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวที่สมบูรณ์(ต่ออายุเรียบร้อย)
๕. รูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด ๔x๖ เซนติเมตร ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๑ รูป
๖. ค่าธรรมเนียม ๑,๙๐๐ บาท
ระยะเวลาดำเนินการ ภายใน ๓๐ นาที
หมายเหตุ กองกำกับการ ๑ (งานใบสำคัญถิ่นที่อยู่)
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๑
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารบี ชั้น ๒
๑๒๐ หมู่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ โทร. ๐-๒๑๔๑-๗๘๖๙ โทรสาร ๐-๒๑๔๓-๘๒๒๖

การแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรเกิน ๙๐ วัน

คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ใน ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวแล้ว ถ้าอยู่ในราชอาณาจักรเกิน ๙๐ วัน
คนต่างด้าวผู้นั้นมีหน้าที่ต้องรายงานตัวแจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานสำนักงาน ตรวจคนเข้าเมือง ทุก ๙๐ วัน
หากท้องที่ใดมีที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองตั้งอยู่จะแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการแห่งนั้นก็ได้
ทั้งนี้ เป็นไปตาม มาตรา ๓๗(๕) แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒
ดูรายละเอียด

รายชื่อประเทศที่ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยว

รายชื่อประเทศ/ดินแดนที่ได้รับยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยว และสามารถพำนักอยู่ในราชอาณาจักร

ได้ไม่เกิน 30 วัน

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 4 มีนาคม 2562 คนต่างด้าวที่ถือหนังสือเดินทางของ 56 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ ซึ่งเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว ได้รับยกเว้นการตรวจลงตรา และอนุญาตให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน
หมายเหตุ  คนต่างด้าวที่มิใช่คนสัญชาติของประเทศดังกล่าวหรือคนไร้สัญชาติที่ถือเอกสารเดินทางสำหรับคนต่างด้าว (Travel Document for Aliens) ที่ออกโดย 56 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ ดังกล่าว จะไม่ได้รับยกเว้นการตรวจลงตรา และยังจำเป็นต้องขอรับการตรวจลงตราจากสถานเอกอัครราชทูต / สถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศก่อนเดินทางมาประเทศไทย

คนต่างด้าวที่เดินทางมาประเทศไทยโดยได้รับยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวตามประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว จะได้รับอนุญาตให้พำนักในประเทศไทยได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน โดยจำกัดจำนวน 2 ครั้ง ต่อปีปฏิทิน เว้นแต่บุคคลสัญชาติของประเทศ บรูไนดารุสซาลาม สาธารณรัฐอินโนีเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ และมาเลเซียที่เดินทางเข้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง หรือด่านพรมแดนที่เป็นเขตติดต่อกับพรมแดนทางบกได้เกิน 2 ครั้งต่อปีปฏิทิน จะได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน

คนต่างด้าวที่เดินทางมาประเทศไทยโดยได้รับยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวตามประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว ต้องมีเงินหรือเอกสารที่จะพึงจ่ายหรือแลกเปลี่ยนได้เป็นมูลค่าเท่ากับอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินไทยคนละไม่น้อยกว่า 10,000 บาท หรือครอบครัวละไม่น้อยกว่า 20,000 บาท นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับสิทธิยกเว้นการตรวจลงตราดังกล่าวนี้ หากประสงค์จะพำนักอยู่ในประเทศไทยนานกว่า 30 วัน ควรขอรับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวจากสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศก่อนเดินทางมาประเทศไทย ซึ่งจะได้รับอนญาตให้พำนักได้ไม่เกิน 60 วัน และสามารถยื่นคำร้องขอขยายเวลาพำนักจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ด้วย

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โทร. 02-141-9889 หรือ  http://www.immigration.go.th/
รายชื่อประเทศ/ดินแดนที่ได้รับยกเว้นการตรวจลงตราตามประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว มีดังนี้ 
1. ราชรัฐอันดอร์รา (Andorra : Principality of Andorra)

2. เครือรัฐออสเตรเลีย  (Australia : Commonwealth of Australia)

3. สาธารณรัฐออสเตรีย  (Austria : Republic of Austria)

4. ราชอาณาจักรเบลเยียม  (Belgium : Kingdom of Belgium)

5. รัฐบาห์เรน  (Bahrain : Kingdom of Bahrain)

6. สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล  (Brazil : Federative Republic of Brazil)  (****)

7. เนการาบรูไนดารุสซาลาม  (Brunei Darussalam: Negara Brunei Darussalam)

8. แคนาดา  (Canada)

9. สาธารณรัฐเช็ก (Czech Republic)

10. ราชอาณาจักรเดนมาร์ก  (Denmark : Kingdom of Denmark)

11. สาธารณรัฐเอสโตเนีย (Estonia : Republic of Estonia)

12. สาธารณรัฐฟินแลนด์   (Finland : Republic of Finland)

13. สาธารณรัฐฝรั่งเศส   (France : French Republic)

14. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี   (Germany : Federal Republic of Germany)

15. สาธารณรัฐเฮลเลนิก  (Greece : Hellenic Republic)

16. สาธารณรัฐฮังการี (Republic of Hungary)

17. สาธารณรัฐไอซ์แลนด์  (Iceland : Republic of Iceland)

18. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย   (Indonesia : Republic of Indonesia)

19. ไอร์แลนด์   (Ireland)

20. รัฐอิสราเอล  (Israel : State of Israel)

21. สาธารณรัฐอิตาลี  (Italy : Republic of Italy)

22. ญี่ปุ่น  (Japan)

23. รัฐคูเวต  (Kuwait : State of Kuwait)

24. สาธารณรัฐลัตเวีย   (Latvia : Republic of Latvia)

25. สาธารณรัฐลิกเตนสไตน์ (Principality of Liechtenstein)

26. สาธารณรัฐลิทัวเนีย (Lithuania : Republic of Lithuania)

27. ราชรัฐลักเซมเบิร์ก  (Luxembourg : Grand Duchy of Luxembourg)

28. มาเลเซีย  (Malaysia)

29. สาธารณรัฐมัลดีฟส์ (Maldives : Republic of Maldives)

30. สาธารณรัฐมอริเชียส (Mauritius : Republic of Mauritius)

31. ราชรัฐโมนาโก (Monaco : Principality of Monaco)

32. ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์   (Netherlands : Kingdom of the Netherlands)

33. นิวซีแลนด์   (New Zealand)

34. ราชอาณาจักรนอร์เวย์   (Norway : Kingdom of Norway)

35. รัฐสุลต่านโอมาน  (Oman : Sultanate of Oman)

36. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์   (Philippines : Republic of the Philippines)

37. สาธารณรัฐโปแลนด์ (Republic of Poland)

38. สาธารณรัฐโปรตุเกส  (Portugal : Republic of Portugal)

39. รัฐกาตาร์ (Qatar : State of Qatar)

40. สาธารณรัฐซานมารีโน (San Marino : Republic of San Marino)

41. สาธารณรัฐสิงคโปร์   (Singapore : Republic of Singapore)

42. สาธารณรัฐสโลวัก (Slovak Republic)

43. สาธารณรัฐสโลวีเนีย (Republic of Slovenia)

44. ราชอาณาจักรเสปน (Spain : Kingdom of Spain)

45. สาธารณรัฐแอฟริกาใต้   (South Africa : Republic of South Africa)

46. สาธารณรัฐเกาหลี   (Korea, South : Republic of Korea)  (****)

47. ราชอาณาจักรสวีเดน  (Sweden : Kingdom of Sweden)

48. สมาพันธรัฐสวิส  (Switzerland : Swiss Confederation)

49. สาธารณรัฐตุรกี   (Turkey : Republic of Turkey)

50. ยูเครน (Ukraine)

51. สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์   (United Arab Emirates)

52. สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ  (United Kingdom : United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)

53. สหรัฐอเมริกา (United States of America)

54. สาธารณรัฐเปรู (Peru : Republic of Peru)

55. ฮ่องกง (Hong Kong)

56. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Vietnam : Socialist Republic of Vietnam)

 

(****) หมายเหตุ  ประเทศไทยมีความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูต ราชการ และธรรมดา โดยสามารถพำนักได้ไม่เกิน 90 วัน กับประเทศบราซิล สาธารณรัฐเกาหลี และเปรู  ดังนั้น ผู้ถือหนังสือเดินทางของทั้งสามประเทศดังกล่าวจะได้รับยกเว้นการตรวจลงตรา และอนุญาตให้พำนักในไทยได้ไม่เกิน 90 วันตามความตกลง (แทนที่จะพำนักได้ 30 วันตามประกาศกระทรวงมหาดไทย)

การเปลี่ยนเล่มหนังสือเดินทางกรณีสูญหาย หมดอายุ และหมดหน้าตราประทับ

เอกสารประกอบ
1. แบบคำขอ
2. สำเนาหนังสือแจ้งความจากสถานีตำรวจ
3. สำเนาหนังสือเดินทางเล่มเก่าที่มีรูปถ่าย (ถ้ามี)
4. สำเนาหนังสือเดินทางเล่มใหม่
5. หนังสือจากสถานทูตถึงสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองขอความร่วมมือ
ให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสำเนาตราเข้าในหนังสือเดินทางเล่มใหม่ให้กับคน ต่างด้าวนั้น
ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ
1. ให้คนต่างด้าวพบเจ้าหน้าที่ ที่เคาน์เตอร์บริการงานเปลี่ยนเล่มหนังสือเดินทาง
กองกำกับการ 2 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 เพื่อยื่นคำร้อง และกรอกข้อมูล รายละเอียด
เช่น ชื่อ สกุล เลขที่หนังสือเดินทาง วันเดือนปี ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร และเที่ยวบิน
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดของคำขอและตรวจสอบความถูกต้อง
ความสมบูรณ์ของหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางเล่มใหม่
และจะต้องมีใบแจ้งความร้องทุกข์
3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
4. เมื่อพบข้อมูลการเข้ามาในราชอาณาจักรโดยถูกต้องก็จะดำเนินการสำเนาตราขาเข้าให้กับคนต่างด้าวต่อไป
5. กรณีคนต่างด้าวมีการยื่นคำร้องขออยู่ต่อในราชอาณาจักรหรือมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
ให้ไปพบเจ้าหน้าที่ยังแผนกที่เกี่ยวข้องกับการตรวจลง ตรา หรือ กองกำกับการ 1 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1
แล้วแต่กรณีเพื่อสำเนาตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเพื่อรอฟังผลการพิจารณา
ให้อยู่ต่อหรือรอฟังผลการพิจารณาคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2141-7884
หมายเหตุ กรณีเคยมีการขออยู่ต่อในราชอาณาจักร สามารถติดต่อยื่นคำร้องที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่ยื่นคำร้องขออยู่ต่อในราชอาณาจักรครั้งล่าสุด