ข้อมูลบริการงานตรวจลงตรา(Change VISA)

 1. ขอรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา – เพื่อทำงานในบริษัท , หจก. (รหัส B)
 2. ขอรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา – เพื่อเป็นครู, อาจารย์ (รหัส B)
 3. ขอรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา – เพื่อศึกษา (รหัส ED)
 4. ขอรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา – เพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจในครอบครัวคนต่างด้าว ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในบริษัท หรือ หจก. (รหัส O)
 5. ขอรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา – เพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจในครอบครัวคนต่างด้าว ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ครู/อาจารย์ในราชอาณาจักรไทย (รหัส O)
 6. ขอรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา – เพื่อให้หรือรับความอุปการะจากบุคคลสัญชาติไทยหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร(กรณีสมรส) (รหัส O)
 7. ขอรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา – เพื่อให้หรือรับความอุปการะจากบุคคลสัญชาติไทยหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (บิดา มารดา บุตร)(รหัส O)
 8. ขอรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา – กรณีเป็นผู้สูงอายุเพื่อใช้ชีวิตบั้นปลาย อายุ 50 ปี (รหัส O)
 9. ขอรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา – เพื่อปฎิบัติหน้าที่ในวิสาหกิจ หรือ องค์กรการกุศลสาธารณะ องค์การเอกชนระหว่างประเทศ มูลนิธิ สมาคมหอการค้าระหว่างประเทศ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยหรือ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (รหัส O)
 10. ขอรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา – เพื่อเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา (รหัส O)
 11. ขอรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา – เพื่อเป็นนักฟุตบอลอาชืพ (รหัส B)
 12. ขอรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา – เพื่อศึกษาพระพุทธศาสนาหรือปฏิบัติศาสนกิจ (รหัส R)
 13. ขอรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา – เพื่อศึกษาของนักบวช (รหัส ED)
 14. ขอรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา – เพื่อการลงทุนไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท (รหัส B)
 15. ขอรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา – เพื่อปฎิบัติหน้าที่หรือภารกิจในครอบครัวของคนต่างด้าวซึ้งปฎิบัติหน้าที่ทางทูตหรือกงสุล/ปฎิบัติหน้าที่ทางราชการ/การศึกษา/การค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์/ผู้เชี่ยวชาญในประเทศไทย (รหัส O)
 16. ขอรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา – เพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการ (รหัส F)
 17. ขอรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา – เพื่อปฏิบัติหน้าที่ค้นคว้าทางวิทยาศาตร์(นักวิจัย)(รหัส RS)
 18. รายการเอกสารประกอบคำขอสำหรับบุคคลต่างด้าวที่มีวิธีพิจารณาเป็นพิเศษ