ข้อมูลบริการงานทะเบียนคนต่างด้าว

งานทะเบียนคนต่างด้าว
 • ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับปัญหาการทะเบียนคนต่างด้าว
 • พิจารณาเสนอขออนุมัติการออกใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวให้แก่ผู้ยื่นคำร้องที่อ้างว่าเคยอยู่ในราชอาณาจักรมาก่อน โดยไม่มีหลักฐานการเข้าเมืองหรือด้วยเหตุอื่นใด หรือพิจารณาเสนอขออนุมัติการออกใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวให้แก่ผู้ที่ได้รับหลักฐานการเข้าเมืองแล้ว แต่มิได้ยื่นคำร้องขอรับใบสำคัญประจำตัวภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้เป็นคนเข้าเมืองหรือวันที่มีอายุครบ 12 ปีบริบูรณ์ ซึ่งนายทะเบียนคนต่างด้าวท้องที่เสนอสำนวนการสอบสวนส่งมาให้พิจารณาสั่งการ
 • พิจารณาและสอบสวนคำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวทั่วราชอาณาจักร
 • เก็บรวบรวม ตรวจสอบ ดำเนินการเกี่ยวกับสำเนาปลายขั้วใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว และจัดทำทะเบียนคนต่างด้าวทั่วราชอาณาจักร
การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญชาติ อาชีพ ชื่อตัว ชื่อรอง ชื่อสกุล หรือรายการต่างๆ ในใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
ขั้นตอนการปฏิบัติ
 1. ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการฯ พร้อมเอกสารประกอบที่ใช้เป็นหลักฐานสำหรับกรณีนั้นๆ
 2. ตรวจสอบเอกสารค้นหาปลายขั้วฯ และคัดสำเนาปลายขั้วฯ เพื่่อประกอบการพิจารณา
 3. สอบปากคำคนต่างด้าว
 4. ประมวลเรื่องเสนอ ผบก.ตม.1 เพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลง แก้ไขรายการฯ ในหลักฐานทะเบียนคนต่างด้าว
 5. เมื่อ ผบก.ตม.1 อนุมัติแล้วเจ้าหน้าที่ทำการแก้ไข พร้อมทั้งหมายเหตุการแก้ไขในปลายขั้วสำเนาฯ และมีหนังสือแจ้งไปยังนายทะเบียนท้องที่ ให้แก้ไขรายการในใบสำคัญประจำตัวให้ถูกต้องตรงกัน
กรณีคนต่างด้าว หรือทายาท ขอขัดปลายขั้วสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
ขั้นตอนการปฏิบัติ
 1. ยื่นคำร้องขอคัดปลายขั้วสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของตนเองหรือของบิดา,มารดา
 2. ตรวจสอบเอกสาร ค้นหาปลายขั้วสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวที่ผู้ร้องต้องการคัดสำเนา
 3. สอบปากคำคนต่างด้าว
 4. ประมวลเรื่องเสนอ สว.กก.1.บก.ตม.1 เพื่อขออนุมัติคัดปลายขั้วฯ
 5. เมื่อ สว.กก.1.บก.ตม.1 อนุมัติแล้ว เจ้าหน้าที่ทำการถ่ายสำเนาปลายขั้ว สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว พร้อมรับรองสำเนาให้ผู้ยื่นคำร้อง
เอกสารประกอบการพิจารณา
เอกสาร
 1. คำร้อง
 2. ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว พร้อมสำเนา
 3. หนังสือสำคัญการเข้าเมือง
  • สำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู่
  • สำเนาใบสำคัญแสดงรูปพรรณ (ถ้ามี)
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี)
 6. หนังสือรับรองการได้สัญชาติของประเทศนั้นๆ (ในกรณีของการแก้ไขสัญชาติ)
 7. สำเนาสูติบัตร, สำเนาใบสำคัญ(แบบ สด.9) หรือ อื่นๆ หากมี (กรณีขอเพิ่มชื่อและชื่อสกุลรอง)
 8. สำเนาใบอนุญาติทำงาน (ถ้ามี)
 9. บันทึกคำให้การ
 10. รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 4×6 ซม.จำนวน 2 รูป
หลักเกณฑ์ในการยื่นคำขอและการพิจารณาอนุมัติ
 1. การตรวจสอบและแก้ไขเพิ่มเติมรายการในหลักฐานทะเบียนคนต่างด้าว จะดำเนินการในกรณีพบว่าข้อมูลในหลักฐานทะเบียนคนต่างด้าวไม่ถูกต้องตรงกัน
 2. คนต่างด้าวต้องมายื่นคำร้องขอแก้ไขด้วยตนเอง
สถานที่ และระยะเวลาการให้บริการ
 • กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (ทิศใต้)
 • เปิดให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ (เวันวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08:30 – 16:30 น.(มีพักเที่่ยง 12:00 – 13:00 น.)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม
ลำดับ รายการ เปิด
1 งานทะเบียนคนต่างด้าว – การออกใบสำคัญประจำตัว คลิก
2 งานทะเบียนคนต่างด้าว – การออกใบแทนใบสำคัญกรณีชำรุด สูญหาย คลิก
3 งานทะเบียนคนต่างด้าว – การต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว คลิก
4 งานทะเบียนคนต่างด้าว – การแจ้งย้ายภูมิลำเนา คลิก
5 งานทะเบียนคนต่างด้าว – การตายของคนต่างด้าว คลิก
6 งานทะเบียนคนต่างด้าว – การแก้ไขเพิ่มเติมรายการต่าง ๆ ของคนต่างด้าว คลิก
7 งานทะเบียนคนต่างด้าว – การขอตรวจสอบหลักฐานปลายขั้วและการขอคัดไปเป็นเอกสารต้นเรื่อง คลิก
8 งานทะเบียนคนต่างด้าว – ข้อพึงปฏิบัติ คลิก
9 งานทะเบียนคนต่างด้าว – ตัวอย่างเอกสาร คลิก