ประกาศย้ายเคาน์เตอร์บริการขออยู่ต่อ (TR-60, STV Visa) | Announcement of Counter Service (TR-60, STV Visa)

บก ตม1ประกาศย้ายเคาน์เตอร์บริการขออยู่ต่อ (TR-60, STV Visa) | Annouement of Couter Service (TR-60, STV Visa)
บก ตม1ประกาศย้ายเคาน์เตอร์บริการขออยู่ต่อ (TR-60, STV Visa) | Annouement of Couter Service (TR-60, STV Visa)