คนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและได้ทำหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักร เพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรภายใน 1 ปี

คนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและได้ทำหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักร เพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรภายใน 1 ปี

     คนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและได้ทำหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักร เพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรภายใน 1 ปี ที่ได้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรแล้ว และการสลักหลังสิ้นสุด ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.63 เป็นต้นไป และปัจจุบันยังไม่สามารถเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรได้ท่านยังคงได้รับการขยายระยะเวลาการเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรเกินกว่า 1 ปี จนกว่าสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะกำหนดระยะเวลาให้เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรทั้งนี้ หากมีการกำหนดระยะเวลาที่แน่ชัด จะได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกันผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ต่อไป

An alien, who has been permitted to take up residency and has made evidence of notification for leaving the Kingdom in order to re-enter within one-year period.

An alien, who has been permitted to take up residency and has made evidence of notification for leaving the Kingdom in order to re-enter within one-year period

An alien, who has been permitted to take up residency and has made evidence of notification for leaving the Kingdom in order to re-enter within one-year period by applying for an endorsement of re-entry permit which expired since 26 March 2020 onwards and is currently unable to return to the Kingdom,
will be granted an extension to the period of re-entry beyond one year until the period of time will be specified by the Immigration Bureau.