งานรับแจ้งที่พักอาศัยคนต่างด้าว การแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน (เคาว์เตอร์ B1)
ประชาสัมพันธ์โควิดงานแจ้งที่พัก1
ประชาสัมพันธ์โควิดงานแจ้งที่พัก2