กรณีเพื่อการดำเนินคดีหรือดำเนิน กระบวนพิจารณาอันเกี่ยวกับคดี

หลักเกณฑ์การพิจารณา

มีหลักฐานยืนยันว่าเป็นผู้เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินคดี หรือดำเนินกระบวนพิจารณา
อันเกี่ยวกับคดี โดยเป็นผู้กล่าวหา ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา โจทก์จำเลย หรือพยาน

เอกสารประกอบที่ต้องใช้

  1. แบบคำขอ ตม.7
  2. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ
  3. หนังสือรับรองจากพนักงานสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับคดีหรือหนังสือหรือเอกสารทาง
    ราชการที่ยืนยันว่าเป็นผู้เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินคดี หรือดำเนินกระบวนพิจารณาอัน เกี่ยวกับคดี