อัตราค่าธรรมเนียม(ปรับปรุงใหม่)

ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.15)

• กรณีเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรก่อน พ.ร.บ.คนเข้าเมืองฯ กำหนด ฉบับละ 19,000 บาท

ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.16)

• กรณีเพื่อการลงทุนรวมทั้งการลงทุนเป็นกรณีพิเศษ ฉบับละ 191,400 บาท
• กรณีเพื่อการทำงานหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ ฉบับละ 191,400 บาท
• กรณีสมรสกับบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทย ฉบับละ 95,700 บาท
• กรณีเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อให้การอุปการะบุตรผู้มีสัญชาติไทย ฉบับละ 191,400 บาท
• กรณีเป็นคู่สมรสของผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรแล้ว ฉบับละ 95,700 บาท
• กรณีเป็นบุตรของผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรแล้วหรือเป็นบุตรของบุคคลผู้มีสัญชาติไทย
– ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ฉบับละ 95,700 บาท
– บรรลุนิติภาวะแล้ว ฉบับละ 191,400 บาท
• กรณีขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม(นอกโควต้า) ฉบับละ 95,700 บาท

ใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.17)

• กรณีชำรุด หรือสูญหาย หรือหมดหน้าประทับตรา ฉบับละ 1,900 บาท

การทำหลักฐานแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก(Endosement)

• ฉบับละ 1,900 บาท

การตรวจลงตราประเภทคนเข้าเมืองนอกกำหนดจำนวนคนต่างด้าว
ซึ่งจะเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายปี  (NON-QUOTA IMMIGRANT VISA)
• ใช้ครั้งเดียว ฉบับละ 1,900 บาท
• ใช้ได้หลายครั้งภายในหนึ่งปี 3,800 บาท
การตรวจลงตรา
• ประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร(Transit Visa) ครั้งละ 800 บาท
• ประเภทนักท่องเที่ยว ครั้งละ 1000 บาท
• ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa)
– ใช้ได้ครั้งเดียว 2,000 บาท
– ใช้ได้หลายครั้งภายใน 1 ปี 5,000 บาท
– ใช้ได้หลายครั้งถายใน 3 ปีสำหรับบุคคลซึ่งมีหนังสือเดิทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง
ของสมาชิกกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อประกอบธุรกิจ
• ประเภทคนเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร(Immigrant Visa) ครั้งละ 1,900 บาท
• ประเภทคนเข้าเมืองนอกกำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งจะเข้ามามีถ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายปี
(การตรวจลงตราคนต่างด้าวมีถิ่นที่อยู่ Non-Quota Immigrant Visa)
– ใช้ครั้งเดียว 1,900 บาท
– ใช้ได้หลายครั้งในหนึ่งปี 3,800 บาท
อุทธรณ์ตามมาตรา 22

• (กรณีตรวจพบว่ามีลักษณะเป็นบุคคลต้องห้าม) คนละ 1,900 บาท

คำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป

• ครั้งละ 1,900 บาท

อุทธรณ์ตามมาตรา 36

• (กรณีถูกเพิกถอนการอนุญาต) คนละ 1,900 บาท

คำขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก (Re-Entry Permit)
  • คนหนึ่งใช้ได้ครั้งเดียว(Single Entry) 1,000 บาท
• คนหนึ่งใช้ได้หลายครั้งภายในระยะเวลาที่ยังเหลืออยู่(Multiple Entry) 3,800 บาท
คำขออนุญาตเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

• คนละ 7,600 บาท

คำขอเพื่อพิสูจน์สัญชาติ

• คนละ 800 บาท

หมายเหตุ

– กฏกระทรวงฉบับที่ 27 (พ.ศ.2546) ออกตามในประราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฏีกา เล่ม 120 ตอน 59 ก. วันที่ 27 มิถุนายน 2546 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2546)

– คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ ๑๑๖/๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สำหรับผู้ที่ประสงค์เข้ามาพำนักระยะยาว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ (Non-O-X)

จะได้รับอนุญาตหรือไม่ก็ตาม จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในทุกกรณี