ประกาศ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 เรื่อง การแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าวตามมาตรา 37(5) และมาตรา 38 แห่ง พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522